22 اردیبهشت 1400

فصل چهارم : شورای عالی مالیاتی و وظایف واختیارات آن

ماده 252 ماده 252 ـ شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج ‌نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در […]
22 اردیبهشت 1400

فصل سوم : مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده 244 ماد ه 244ـ مرجع رسیدگی به کلیة اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌ ، هیأت حل […]
22 اردیبهشت 1400

فصل دوم : ترتیب رسیدگی

ماده 236 ماده 236- در تاریخ 27/ 11/ 1380، حذف شد. ماده 237 ماده 237- برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به […]
22 اردیبهشت 1400

فصل اول : مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

ماده 219 ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به […]
22 اردیبهشت 1400

فصل نهم :وصول مالیات

ماده 210 ماده 210 ـ هرگاه مودی مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده‌ روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالیاتی به […]
22 اردیبهشت 1400

فصل هشتم :ابلاغ

ماده 203 ماده 203 ـ اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی‌ ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی […]
22 اردیبهشت 1400

فصل هفتم :تشویقات و جرائم مالیاتی

ماده 189 ماده 189- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌ و دفاتر و مدارک آنان […]
22 اردیبهشت 1400

فصل ششم :وظایف اشخاص ثالث

ماده 182 ماده 182ـ کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به ‌پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هرکس که پرداخت ‌مالیات دیگری را تعهد یا […]
22 اردیبهشت 1400

فصل پنجم :وظایف مودیان

ماده 177 ماده 177 ـ مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع ‌این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید […]