13 اسفند 1399

مبارزه با فرار مالیاتی

درآمدهای مالیاتی به عنوان یک منبع پایدار درآمدی در کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود و مولفه‌های اقتصادی در کشور ما نیز بر توجه به بخش مالیات‌ها […]
13 اسفند 1399
شرکت امین محاسبان صبا

طرح جامع مالیاتی تصویرگر تحقق اهداف نظام اقتصادی کشور

اصلاح مالیاتی فرایندی است که از طریق آن سیاست ها و روش های مدیریت مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای دولت، ثبات اقتصادی و تخصیص منابع و […]
12 اسفند 1399
شرکت امین محاسبان صبا

طرح جامع مالیاتی تصویرگر تحقق اهداف نظام اقتصادی کشور

اصلاح مالیاتی فرایندی است که از طریق آن سیاست ها و روش های مدیریت مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای دولت، ثبات اقتصادی و تخصیص منابع و […]
12 اسفند 1399

طرح جامع مالیاتی تصویرگر تحقق اهداف نظام اقتصادی کشور

اصلاح مالیاتی فرایندی است که از طریق آن سیاست ها و روش های مدیریت مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای دولت، ثبات اقتصادی و تخصیص منابع و […]
12 اسفند 1399

طرح جامع مالیاتی تصویرگر تحقق اهداف نظام اقتصادی کشور

اصلاح مالیاتی فرایندی است که از طریق آن سیاست ها و روش های مدیریت مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای دولت، ثبات اقتصادی و تخصیص منابع و […]
12 اسفند 1399

طرح جامع مالیاتی تصویرگر تحقق اهداف نظام اقتصادی کشور

اصلاح مالیاتی فرایندی است که از طریق آن سیاست ها و روش های مدیریت مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای دولت، ثبات اقتصادی و تخصیص منابع و […]
23 اردیبهشت 1399

طرح جامع مالیاتی تصویرگر تحقق اهداف نظام اقتصادی کشور

اصلاح مالیاتی فرایندی است که از طریق آن سیاست ها و روش های مدیریت مالیاتی با هدف افزایش درآمدهای دولت، ثبات اقتصادی و تخصیص منابع و […]