22 اردیبهشت 1400

فصل چهارم :مالیات بردرآمد مشاغل

ماده 93 ماده 93 ـ درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به ‌مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این […]
22 اردیبهشت 1400

فصل سوم

ماده 82 ماده 82 ـ درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی‌) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت ‌اشتغال در […]
22 اردیبهشت 1400

فصل دوم :مالیات بردرآمد کشاورزی

ماده 81 ماده 81 ـ درآمد حاصل از کلیة فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، […]
22 اردیبهشت 1400

فصل اول :مالیات بردرآمد املاک

ماده 52 ماده 52 ـ درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری ‌حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های‌ مقرر […]
22 اردیبهشت 1400

فصل پنجم :حق تمبر

ماده 44 ماده 44 ـ از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (200) ریال حق تمبر اخذ می‌شود. ماده […]
22 اردیبهشت 1400

فصل چهارم : مالیات بر ارث

ماده 17 ماده 17 – اموال و دارایی¬هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد،به شرح زیر مشمول مالیات […]
22 اردیبهشت 1400

باب دوم-فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر

ماده 12 ماده 12 – در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد. ماده 13 ماده 13 – در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد. ماده 14 ماده 14 […]
22 اردیبهشت 1400

فصل دوم

ماده 10 ماده 10 – در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد. ماده 11ماده 11 – در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.
22 اردیبهشت 1400

فصل اول-مالیات سالانه املاک

ماده 3 ماده 3- در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد. ماده 4 ماده 4- در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد. ماده 5 ماده 5- در تاریخ […]