22 اردیبهشت 1400

فصل ششم :وظایف اشخاص ثالث

ماده 182 ماده 182ـ کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به ‌پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هرکس که پرداخت ‌مالیات دیگری را تعهد یا […]
22 اردیبهشت 1400

فصل پنجم :وظایف مودیان

ماده 177 ماده 177 ـ مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع ‌این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید […]
22 اردیبهشت 1400

فصل چهارم :مقررات عمومی

ماده 155 ماده 155 ـ سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه […]
22 اردیبهشت 1400

فصل هفتم :مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده 129 ماده 129- در تاریخ 27/ 11/ 1380، حذف شد. ماده 130 ماده 130- بدهی‌های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده […]
22 اردیبهشت 1400

فصل سوم :قرائن و ضرایب مالیاتی

ماده 152 ماده 152 – حذف شد. (1) 1 . به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 1394، ماده […]
22 اردیبهشت 1400

فصل دوم :هزینه های قابل قبول و استهلاک

ماده 147 ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ هزینه‌هایی که […]
22 اردیبهشت 1400

فصل اول :معافیت ها

ماده 132 ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت¬های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده […]
22 اردیبهشت 1400

فصل ششم :مالیات درآمد اتفاقی

ماده 119 ماده 119 ـ درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و […]
22 اردیبهشت 1400

فصل پنجم :مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

ماده 105 ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل […]