31 تیر 1401

فصل پنجم : هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 261- حذف شد. (1) 1 . به موجب بند 58 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/ 1394، ماده (261) و تبصره […]
31 تیر 1401

فصل ششم : دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده 263ـدادستانانتظامیمالیاتیازبینکارمندانعالی ‌مقام ‌وزارتاموراقتصادیوداراییکهدارایحداقلدهسالسابقة ‌خدمتبودهوششسالآنرادرامورمالیاتیاشتغالداشتهباشندبهپیشنهادرئیسکلسازمانامورمالیاتیکشوروحکموزیراموراقتصادیودارایی به این سمت منصوب می‌شود.  تبصره ـ دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد کافی ‌دادیار داشته باشد و قسمت… ۲۶۴ ماده […]
22 اردیبهشت 1400

فصل چهارم : شورای عالی مالیاتی و وظایف واختیارات آن

ماده 252 ماده 252 ـ شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج ‌نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در […]
22 اردیبهشت 1400

فصل سوم : مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده 244 ماد ه 244ـ مرجع رسیدگی به کلیة اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده‌ ، هیأت حل […]
22 اردیبهشت 1400

فصل دوم : ترتیب رسیدگی

ماده 236 ماده 236- در تاریخ 27/ 11/ 1380، حذف شد. ماده 237 ماده 237- برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به […]
22 اردیبهشت 1400

فصل اول : مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

ماده 219 ماده 219- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به […]
22 اردیبهشت 1400

فصل نهم :وصول مالیات

ماده 210 ماده 210 ـ هرگاه مودی مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده‌ روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالیاتی به […]
22 اردیبهشت 1400

فصل هشتم :ابلاغ

ماده 203 ماده 203 ـ اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی‌ ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ گردد. هرگاه به خود مودی […]
22 اردیبهشت 1400

فصل هفتم :تشویقات و جرائم مالیاتی

ماده 189 ماده 189- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان‌ و دفاتر و مدارک آنان […]