31 تیر 1401

بخشنامه: 67368

اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم شماره: 67368 تاریخ: 1401/04/11   اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم در […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 200/1401/19

در خصوص عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری شماره: 200/1401/19 تاریخ: 1401/04/14 بخشنامه   19 […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 200/22868/د

تفویض اختیار تقسیط و بخشودگی جرایم مواد 167 و 191 شماره 200/22868/د تاریخ 1401/04/14   مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور   عطف به تفویض […]
31 تیر 1401

بخشنامه: 200/1401/20

اجرای همزمان مقررات موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 با قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت های مالیاتی و نرخ صفر