قانون مالياتهاي مستقيم

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

فصل سوم :قرائن و ضرایب مالیاتی

ماده 152

ماده 152 – حذف شد. (1)

1 . به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 1394، ماده (152) قانون حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (97) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن قبلی مواد مجری خواهد بود. ‌ “ماده 152 – قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی …

ماده 153

ماده 153 – حذف شد. (1)

1 . به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 1394، ماده (153) قانون و تبصره آن حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (97) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن قبلی مواد مجری خواهدبود. ‌ ‌”ماده 153 – ضر…

ماده 154

ماده 154 – حذف شد . (1)

1 . به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 1394، ماده (154) قانون و تبصره های آن حذف شد. لیکن با توجه به مفاد تبصره ماده (97) در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، متن قبلی مواد مجری خواهدبود. ‌ “ماده …