رسیدن به اهداف

“رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود / رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود”