مشاوره وزارت کار و تامین اجتماعی

قوانین و مقررات تامین اجتماعی
قوانین و مقررات قرارداد های پیمانکاری مشمول قانون تامین اجتماعی
قوانین و مقررات مرتبط با قانون کار
ابعاد حقوقی و قانونی قراردادهای کار ( فردی- جمعی)
ارزیابی عملکرد کارکنان و روش های ایجاد انگیزه
برنامه ریزی نیروی انسانی
مهارت های جذب و ایتخدام
طبقه بندی مشاغل کارگری مشمول قانون کار و قوانین مقررات مربوطه
مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهاد ها