مشاوره مالی و مالیاتی

  •  قوانين و مقررات تآمين اجتماعي
  •  قوانين و مقررات قرارداد هاي پيمانکاري مشمول قانون تآمين اجتماعي
  •  قوانين و مقررات مرتبط با قانون کار
  •  ابعاد حقوقي و قانوني قرارداد هاي کار ( فردي – جمعي )
  •  ارزيابي عملکرد کارکنان و روش هاي ايجاد انگيزه
  •  برنامه ريزي نيروي انساني
  •  مهارت هاي جذب و استخدام
  •  طبقه بندي مشاغل کارگري مشول قانون کار و قوانين ومقررات مربوطه
  •  مديريت مشارکتي و نظام پيشنهادها
مشاوره مالی و مالیاتی