خدمات حسابداری

خدمات حسابداری مجموعه ای از دقیق ترین خدماتی است که توسط شرکت های خدمات حسابداری به انواع کسب و کارهای مختلف ارائه داده میشود.
این خدمات بسیار گسترده است و نمیتوان آن را محدود به چند کار خاص کرد.
 در ادامه به چند مورد از این خدمات میتوان اشاره کرد:

بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی و تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی‎
‏تعریف چارت سازمانی واحد مالی‎
طراحی فرم ها و فرایند های عملیاتی انبار ها، دارایی های ثابت و حقوق دستمزد
تدوین شرح وظایف حسابداران در واحد های مختلف
مشاوره جهت انتخاب نرم افزار های مالی
طراحی کدینگ اصولی و اصلاح کدینگ حساب ها
‏ثبت استاد مالی و به رور رسانی حساب ها‎
‏تهیه و تنظیم لیست های مالیات حقوق ۔ بیمه و عیدی‎
بهینه سازی سیستم ها و گزارشات مالی
‏اجرای عملیات اصلاح و بستن حساب ها در پایان سال مالی
تهیه صورت های مالی طبق ضوابط و استاندارد های مالی به همراه یادداشت های توضیحی