تعیین حوزه مالیاتی و انجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاهی بیمه و کد اقتصادی
ثبت نام، تشکیل پرونده و تکمیل اظهارنامه های ارزش افزوده
دریافت شناسه ملی
دریافت گواهی موقت ارزش افزوده
تهیه و تنطیم اظهارنامه های مالیاتی
ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی
تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی
حضور در هیئت های حل اختلاف مالیات