خدمات امین محاسبان صبا

خدمات حسابداری​ امین محاسبان صبا

خدمات حسابداری

ارزیابی سیستم کنترل داخلی و تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مالی‎
‏تعریف چارت سازمانی واحد مالی‎
طراحی فرم ها و فرایند های عملیاتی انبار ها، دارایی های ثابت و حقوق دستمزد
تدوین شرح وظایف حسابداران در واحد های مختلف
مشاوره جهت انتخاب نرم افزار های مالی
طراحی کدینگ اصولی و اصلاح کدینگ حساب ها
‏ثبت استاد مالی و به رور رسانی حساب ها‎
‏تهیه و تنظیم لیست های مالیات حقوق ۔ بیمه و عیدی‎
بهینه سازی سیستم ها و گزارشات مالی
‏اجرای عملیات اصلاح و بستن حساب ها در پایان سال مالی
تهیه صورت های مالی طبق ضوابط و استاندارد های مالی

خدمات مالیاتی ​

خدمات مالیاتی

تعیین حوزه مالیاتی و انجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاهی بیمه و کد اقتصادی
ثبت نام، تشکیل پرونده و تکمیل اظهارنامه های ارزش افزوده
دریافت شناسه ملی
دریافت گواهی موقت ارزش افزوده
تهیه و تنطیم اظهارنامه های مالیاتی
ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالیاتی
تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی
حضور در هیئت های حل اختلاف مالیات

خدمات حسابرسی داخلی​

خدمات حسابرسی داخلی

حسابرسی صورت های مالی
حسابرسی داخلی
بررسی اجمالی صورت های مالی
حسابرسی مالیاتی
انجام امور انبارگردانی
انجام بازرس قانونی شرکت ها
ارائه گزارش های حسابرسی مورد نیاز بانک ها

مشاوره مالی و مالیاتی

 •  قوانين و مقررات تآمين اجتماعي
 •  قوانين و مقررات قرارداد هاي پيمانکاري مشمول قانون تآمين اجتماعي
 •  قوانين و مقررات مرتبط با قانون کار
 •  ابعاد حقوقي و قانوني قرارداد هاي کار ( فردي – جمعي )
 •  ارزيابي عملکرد کارکنان و روش هاي ايجاد انگيزه
 •  برنامه ريزي نيروي انساني
 •  مهارت هاي جذب و استخدام
 •  طبقه بندي مشاغل کارگري مشول قانون کار و قوانين ومقررات مربوطه
 •  مديريت مشارکتي و نظام پيشنهادها
مشاوره در امور کار و تامین اجتماعی​

مشاوره در امور کار و تامین اجتماعی

قوانین و مقررات تامین اجتماعی
قوانین و مقررات قرارداد های پیمانکاری مشمول قانون تامین اجتماعی
قوانین و مقررات مرتبط با قانون کار
ابعاد حقوقی و قانونی قراردادهای کار ( فردی- جمعی)
ارزیابی عملکرد کارکنان و روش های ایجاد انگیزه
برنامه ریزی نیروی انسانی
مهارت های جذب و ایتخدام
طبقه بندی مشاغل کارگری مشمول قانون کار و قوانین مقررات مربوطه
مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهاد ها

مشاوره حقوقی و امور ثبتی

 • تعیین نام جهت شرکت ها
 • تاسیس شرکت
 • دریافت شناسه ملی
 • ثبت لوگو
 • ثبت علائم تجاری
 • تنظیم انواع صورت جلسات تخصصی 
 • اخذ کارت بازرگانی
 • دعاوی کیفری
 • دعاوی ملکی
 • دعاوی خانوادگی