خدمات حسابرسی داخلی

حسابرسی صورت های مالی
حسابرسی داخلی
بررسی اجمالی صورتهای مالی
حسابرسی مالیاتی
انجام امور انبارگردانی با نیروهای متخصص طبق اصول استاندارد های حسابداری و دسترالعمل های انبار گردانی
انجام بازرس قانونی شرکتهایی که مطابق مفاد قانون تجارت ملزم تعیین بازرس قانونی هستند
ارائه گزارش های حسابرسی مورد نیاز بانک ها جهت اعطای تسهیلات

خدمات حسابرسی داخلی​