بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 59997/53539

در خصوص خوداظهاری موضوع تبصره 169 ماده مذکور – از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک


شماره: 59997/53539

تاریخ: 1401/04/04

 

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی

نظر به اینکه به موجب بند 7 تبصره 8 الحاقی ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم -مصوب 1399– پس از پایان مهلت خود اظهاری موضوع تبصره 1 ماده مذکور، دستگاه های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک ، خدمات ناشی از اعمال سیاست های حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی،گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در «سامانه املاک و اسکان کشور» ارایه کنند و همچنین کلیه ارایه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را براساس اطلاعات مندرج در سامانه مذکور، مطابق با کدپستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند، مقتضی است به منظور تسریع در تکمیل سامانه مذکور و شناسایی خانه های خالی و حصول به اهداف قانون در این زمینه، دستگاه های اجرایی اقدامات لازم در این زمینه و نیز تشویق کارکنان دستگاه متبوع به خود اظهاری در این خصوص را به عمل آورند.

 

محمد مخبر

معاون اول رییس جمهور

مواد قانونی وابسته