بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 243/16897/د

ارسال تصویبنامه شورای عالی اداری-اصلاح مرجع ارزیابی شایستگی


شماره 243/16897

تاریخ 1401/03/24

 

کلیه مدیران محترم واحد های سازمانی صف و ستاد

 

در اجرای دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای موضوع بخشنامه شماره 200/10713/ص مورخ 1400/09/28 و اصلاحیه نهایی آن به شماره 243/84495/د مورخ 1400/12/18 به پیوست تصویبنامه شورای عالی اداری به شماره 14647 مورخ 1401/03/02 ارسال میگردد، بدیهی است رعایت میزان تجربه جهت تصدی به پست های مدیریتی علاوه بر تصویبنامه مذکور منوط به دارا بودن شرایط مندرج در دستورالعمل سازمان مطابق آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم می باشد، همچنین مطابق تصوینامه (تصویبنامه) پیوست، مرجع ارزیابی شایستگی های عمومی مدیریتی جهت تصدی پست های سطوح مدیریت میانی (معاون مدیرکل/مدیرکل) کانون ارزیابی ویژه مرکز آموزش مدیریت دولتی خواهد بود و کانون ارزیابی سازمان، در سطوح مدیریت پایه و عملیاتی به فعالیت خود ادامه خواهد داد. بدیهی است مرجع ارزیابی شایستگی های تخصصی برای انتصاب به پست های مدیریت سطوح میانی، کارگروه انتخاب و انتصاب مدیران در ستاد سازمان خواهد بود.

 

عادل علی‌پور

مدیرکل منابع انسانی و رفاه

مواد قانونی وابسته