بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 230/19278/د

ارسال تصویر نامه شماره 103277 مورخ 1401/03/07 سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص سیاست های توزیع عوارض آلایندگی


 

شماره: 230/19278

تاریخ: 1401/03/31

 

ادارات کل امورمالیاتی

 

 

در راستای اجرای تبصره (1) ماده (40) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02، موضوع نحوه توزیع عوارض آلودگی واحدهای بزرگ (پنجاه نفر و بیشتر) به پیوست نامه شماره 103277 مورخ 1401/03/07 سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص سیاست های توزیع عوارض آلایندگی اعلامی، برای اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

محمدتقی پاکدامن

معاون درآمدهای مالیاتی

 

مواد قانونی وابسته