بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 230/15595/د

لزوم ارائه گزارشات منتج به شناسایی درآمد مشمول مالیات در اوراق تشخیص مالیات صادره ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی در اجرای قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیات های مستقیم


 

شماره 230/15595

تاریخ 1401/03/18

 

سرپرست محترم دفتر امور هماهنگی شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیر کل محترم امور مالیاتی …

 

در اجرای حکم قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیات­های مستقیم، سازمان متبوع برای  بخشی از مودیانی که اظهارنامه مالیاتی تسلیمی عملکرد سال 1399 آن­ها مستند به مفاد تبصره (3) ماده (22) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) اصلاحی مصوب 1394 قانون یاد­شده مطابق مقررات نبوده است، اظهارنامه برآوردی سیستمی تولید و نسبت به مطالبه مالیات بر اساس برگ تشخیص صادره اقدام نموده است. لازم به ذکر است، به موجب حکم ماده صدرالاشاره، در صورتی­که این دسته از مودیان به برگ تشخیص مطالبه مالیات معترض باشند می­بایست ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، ضمن اعتراض به برگ تشخیص صادره، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کنند تا اعتراض آن­ها طبق مقررات قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. نظر به ضرورت ارائه اطلاعات مبنای تشخیص مالیات به مودی و به منظور اجرای صحیح حکم ماده (237) قانون مالیات­های مستقیم، جزئیات گزارش مبنای صدور برگ تشخیص ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی طی یک فقره نامه استاندارد همزمان با صدور برگ تشخیص در سامانه عملیاتی سازمان تولید و قابل بهره­برداری و ارائه به مودیان مالیاتی می­باشد لیکن به قرار اطلاع واصله، برخی از همکاران محترم در ادارات کل امور مالیاتی به دلیل عدم آشنایی با روند اقدامات مذکور در سامانه، از ارائه فرم گزارش موصوف به مودی در زمان استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات، خودداری می­نمایند که این امر موجبات نارضایتی مودیان محترم مالیاتی را فراهم نموده است. لذا به موجب این دستورالعمل تاکید می­شود، ادارات امور مالیاتی در اجرای حکم ماده (237) قانون مالیات­های مستقیم مکلفند، در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات، گزارش مذکور را از سامانه عملیاتی سازمان استخراج و در اختیار مودیان محترم مالیاتی قرار دهند. لازم به ذکر است جزئیات اطلاعات مبانی هر یک از قواعد اعلام شده در نامه استاندارد اشاره شده از طریق گزارش (162) در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی قابل دستیابی می­باشد.

 

محمدتقی پاکدامن

معاون درآمدهای مالیاتی

مواد قانونی وابسته