بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 214/19864/د

نحوه انطباق و تأیید متن رأی تایپ شده توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی


 

شماره: 214/19864

تاریخ: 1401/04/04

 

مدیران/ سرپرست های محترم دادرسی مالیاتی

 

پیرو نامه شماره 5756/214/ص مورخ 28/03/1401 و با عنایت به پرسش­ های مطروحه در مورد نحوه انظباق و تأیید متن رأی تایپ شده توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی، بدینوسیله مقرر می ­دارد که پس از تایپ آرای صادره، نمایندگان سازمان در هیأت حل اختلاف مالیاتی با مطالعه متن رأی تایپ شده و انطباق آن با متن دست نویس و امضاء شده موجود در پرونده، در صورت عدم وجود مغایرت، با انجام پاراف متن تایپ شده، مجوز ورود جزئیات رأی صادره در سامانه­ هیأت ­های حل اختلاف مالیاتی را صادر نمایند. متعاقبا مدیران/ سرپرست ­های محترم واحدهای دادرسی مالیاتی نیز دستور ثبت آرای صادره توسط هیأت­ های حل اختلاف مالیاتی در سامانه­ های ذی­ ربط را صادر خواهند نمود. مسئولیت انطباق اطلاعات آرای ثبت شده در سامانه­ ها با متن آرای تحریر شده بر عهده مدیران/ سرپرستان محترم مزبور می­ باشد.

همچنین با توجه به محدودیت ­های سامانه هیأت ­های حل اختلاف مالیاتی و عدم امکان درج عبارت «نسخه اصلی رأی موجود در پرونده به امضای اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیده است»، ذیل اسامی نمایندگان هیأت، متن مذکور عینا در انتهای متن آراء تایپ شده، اضافه شود.

مدیران/ سرپرستان محترم واحدهای دادرسی مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند که فرآیند تایپ آرای هیأت ­های حل اختلاف مالیاتی و اخذ تأییدیه متن تایپ شده و نهایتا ثبت آرای تایپ شده در سامانه ­های ذی­ ربط حداکثر ظرف مدت پنج  روز کاری انجام گیرد.

علی رستم پور

رئیس مرکز دادرسی مالیاتی

 

مواد قانونی وابسته