بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 210/4070/ص

ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز 6 از بند (ب) دستورالعمل شماره 516/98/200 مورخ 11/6/1398


 

شماره: 210/4070

تاریخ:1401/03/03

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 140109970905810302 مورخ 1401/01/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال جز 6 از بند (ب) دستورالعمل شماره 200/98/516 مورخ 1398/06/11 سازمان امور مالیاتی کشور، برای رعایت مفاد رأی مذکور، به پیوست ارسال می‌شود.

 

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

 

مواد قانونی وابسته