بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 210/3539/ص

ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم


 

شماره: 210/3539

تاریخ: 1401/02/28

مدیران کل امور مالیاتی

به پیوست، تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره 386252804 هـ مورخ 1395/01/21 هیأت وزیران)، برای رعایت مفاد آن رأی ارسال  می‌شود.

سعید توتونچی ملکی

سرپرست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته