بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 210/15842/د

دادنامه شماره 140009970905812543 مورخ 1400/9/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه ماده 57 ق.م.م


 

شماره: 210/15842

تاریخ: 1401/03/21

مدیران کل محترم امور مالیاتی

 

تصویر دادنامه شماره 140009970905812543 مورخ 1400/09/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (57) قانون مالیات های مستقیم پیرو دادنامه شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابلاغی طی بخشنامه شماره 210/99/98 مورخ 1399/12/27) ، برای رعایت مفاد رای یادشده به پیوست ارسال می شود.

بنابراین تا قبل از تاریخ صدور رای مذکور (شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18) اظهارنامه هایی که در راستای اجرای بخشنامه 13530 مورخ 1384/07/27 تسلیم شده اند (اعم از آنکه رسیدگی مالیاتی نسبت به آنها به عمل آمده یا نیامده باشد) از شمول مفاد رای شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج هستند. به عبارت دیگر تسلیم اظهارنامه موضوع ماده 57 ق.م.م خارج از موعد مقرر در ماده (80) ق.م.م ، برای عملکرد سال 1398 و قبل از آن ، قبل از تاریخ صدور رای دادنامه شماره 1804-1805 مورخ 1399/11/18 موجب محرومیت مودیان از معافیت ماده 57 ق.م.م در چارچوب مقررات نخواهد بود.

 

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

مواد قانونی وابسته