بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 200/6399/ص

ارسال تصویر تصویب نامه شماره 38982/ت 59772هـ مورخ 1401/03/11 هیات محترم وزیران منضم به فهرست شهرستان‌ های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1401


 

 

شماره: 200/6399

تاریخ:    1401/04/04

 

ادارات کل امور مالیاتی

 

پیرو بخشنامه شماره 210/99/89 مورخ 1399/11/25، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 3898259772هـ مورخ 1401/03/11 هیات محترم وزیران منضم به فهرست شهرستان‌ های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1401، برای اجرا ارسال می‌ شود.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

مواد قانونی وابسته