بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 200/5809/ص

تاریخ تنفیذ رأی دیوان عدالت اداری درخصوص واحدهای صنعتی و معدنی حائز شرایط برخورداری از معافیت


 

شماره: 200/5809

تاریخ: 1401/03/28

 

ادارات کل امور مالیاتی

در پاسخ به استعلام‌ های به عمل آمده بدینوسیله تصریح می‌گردد:

مفاد رأی دیوان عدالت اداری موضوع بخشنامه شماره 210/1400/50 مورخ 1400/06/31 درخصوص واحدهای صنعتی و معدنی حائز شرایط برخورداری از معافیت (تصریح شده در قسمت اخیر بخشنامه یادشده) از تاریخ 1390/01/01 نافذ است.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته