بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 200/1401/19

در خصوص عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری


شماره: 200/1401/19

تاریخ: 1401/04/14

بخشنامه

 

19

1401

تبصره (1) ماده 143 مکرر

م

 

مخاطبان/ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

در خصوص عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص الزام یا عدم الزام به تسلیم اظهار نامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری موضوع تبصره (1) ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد:

از آنجا که براساس مقررات تبصره (1) ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق های سرمایه گذاری در چارچوب قانون توسعه ابزارهای مالی مشمول مالیات با نرخ صفر می باشد و از طرفی در صورت عدم رعایت مقررات تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون مذکور (تسلیم اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک) درآمدهای حاصله صندوق های مذکور با رعایت مقرارت مشمول مالیات خواهد بود، بنابراین با عنایت به مراتب فوق و با اتخاذ ملاک از مفاد تبصره (4) ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، اشخاص بابت درآمد حاصل از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری، مشمول مالیات نبوده و اشخاص حقیقی سرمایه گذار نیز از این بابت الزامی به تسلیم اظهار نامه مالیاتی نخواهند داشت.

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

مطابق بخشنامه

مدت اجرا:

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

 

مواد قانونی وابسته