بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 200/1401/16

اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات سال 1401


 

شماره: 200/1401/16

تاریخ: 1401/04/04

 

بخشنامه

 

مخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات سال 1401

در اجرای مفاد ماده (14) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/04/31 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 4322959799هـ مورخ 1401/03/21 هیئت وزیران در خصوص اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 برای سال 1401 و تسری نصاب یاد شده به موجب ماده (42) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود، ارسال می گردد.

بر اساس مصوبه مزبور حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال (1,000,000,000) برای سال 1401 می باشد.3/28-11

 داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: مطابق‌ بخشنامه

مدت اجرا: سال 1401

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه‌ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

     

 

مواد قانونی وابسته