بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 200/1401/12

        به پیوست قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 18/11/1400 مجلس شورای اسلامی تصویب و در روزنامه رسمی شماره 22432 مورخ 28/12/1400 (تصویر پیوست) منتشر شده است، به شرح ذیل برای اجرا ارسال می شود.

موضوع استفساریه:

آیا تولید کمپوست قارچ به عنوان بستر اصلی کشت قارچ خوراکی مشمول فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 03/12/1366 بوده و از پرداخت مالیات معاف می باشد؟

پاسخ:

بلی; تولید کمپوست قارچ که بستر اصلی کشت قارچ می باشد جزء فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب شده و از پرداخت مالیات معاف می باشد.”

براین اساس ضمن ابطال بخشنامه شماره 53/98/230 مورخ 06/06/1398 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم که برابر نظریه شماره 583/21/76 مورخ 10/03/1376 شورای محترم نگهبان درخصوص استفساریه‌های قانونی برای کلیه پرونده‌های مالیاتی در تمامی مراحل حسابرسی و دادرسی مالیاتی اجرایی می باشد، تولید کمپوست قارچ جزء فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور