بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 2/51089

اصلاحیه ضوابط اجرایی ماده 172 قانون مالیات های مستقیم


شماره: 2/51089

تاریخ: 1401/03/22

پیوست: دارد

 

جناب آقای دکتر شمسی پور

مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

به پیوست اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم که به امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است برای استحضار و توشیح وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید پس از توشیح ایشان یک نسخه از اصلاحیه را به این دفتر ارسال نمایند.

سید محمد حسین قریشی

مدیرکل دفتر وزارتی

مواد قانونی وابسته