قانون مالياتهاي مستقيم

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

فصل چهارم : مالیات بر ارث

ماده 17

ماده 17 – اموال و دارایی¬هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می یابد،به شرح زیر مشمول مالیات است :

1- نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌ استثنای موارد مندرج در بند(2) این ماده و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آنها به نرخ سه درصد (3%…

ماده 18

ماده 18 ـ وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

1 ـ وراث طبقة اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن‌، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

2 ـ وراث طبقة دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

3 ـ وراث طبقة سوم که عبارتند از: عمو، عمه‌، دایی‌، خاله و اولاد آنها.

ماده 19

ماده 19 – حذف شد. (1)

1.ب موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 1394، ماده ( 19) حذف شد. “ماده 19 – اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل‌ وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و وا…

ماده 20

ماده 20 – حذف شد . (1)

1.به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 1394، ماده (20) حذف شد.

‌”ماده 20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث بشرح زیر است:

شرح

طبقه اول

ماده 21

ماده 21- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار ¬اشخاص موضوع ماده (2) این قانون قرار گیرد، با تأیید ¬اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در¬صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد، جزء اموال¬ مشمول¬ مالیات بر ارث¬ موضوع¬ ردیفهای مربوط در ماده…

ماده 22

ماده 22 – حذف شد. (1)

1. به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 1394، ماده (22) حذف شد. ” ‌ماده 22 – در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک ‌منظور نمیشود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در ص…

ماده 23

ماده 23- در تاریخ 07/ 02/ 1371 حذف شد.

ماده 24

ماده 24 – اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

1.وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی ‌استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه‌گزار و یا کارفرما از قبیل‌ انواع بیمه‌های عمر و زندگی ، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و…

ماده 25

ماده 25 ـ وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای ‌انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تأیید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.

ماده 26

ماده 26- وراث متوفی (منفردا یا مجتمعا) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی از ماترک موضوع ماده (17) این قانون، ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین ارزش روز زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهیها طبق فرم نمونه مخصوص…

ماده 27

ماده 27- حذف شد. (1)

1. به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 1394، ماده (27) قانون و تبصره آن حذف شد. “ماده 27 – ‌اداره امور مالیاتی صلاحیت¬دار در مورد ارث، ‌اداره امور مالیاتی‌ است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در‌ایران مقیم نبوده، ‌اداره امور…

ماده 28

ماده 28- حذف شد. (1)

1. به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 1394، ماده (28) قانون و تبصره آن حذف شد. “ماده 28 – مشمولین مالیات بر ارث مکلف ¬اند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید‌ دریافت دارند. تبصره …

ماده 29

ماده 29- حذف شد . (1)

1 . به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 1394، ماده (29) قانون حذف شد. “ماده 29 – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث، دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد. ‌ادارات امور مالیاتی‌ مکلف¬اند اظهارنامه‌های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس…

ماده 30

ماده 30 – حذف شد . (1)

1. به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 1394، ماده (30) قانون و تبصره آن حذف شد. “ماده 30 – ‌اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر‌عمل کند:

الف – در صورتی که جمع ارزش اموال مشمو…

ماده 31

ماده 31- حذف شد. (1)

1 .به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 1394، ماده (31) قانون حذف شد. “ماده 31 – اداره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته‌گواهی-نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده …

ماده 32

ماده 32 – حذف شد .(1)

1. به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 1394، ماده (32) قانون و تبصره های آن حذف شد. “ماده 32 – مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره ( 1) ماده ( 59) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ‌ارزیابی سایر اموال و ح…

ماده 33

ماده 33 ـ مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی‌ مراتب را ضمن ارسال کلیة اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره ـ آیین‌نامة اجرایی این ماده ظرف شش …

ماده 34

ماده 34- اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از أخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال ودارایی‌های متوفی را به وراث یا موصی¬له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی‌های مزبور انجام دهند :

1- بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکتها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا ج…

ماده 35

ماده 35- حذف شد. (1)

1 .به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب31/ 4/ 1394، ماده 35 حذف شد. “ماده 35 – ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در ‌موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت ک…

ماده 36

ماد ه 36 – حذف شد. (1)

1.به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب31/ 4/ 1394، ماده 36 حذف شد. “ماده 36 – بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود ‌دارند، مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان …

ماده 37

ماد ه 37 – حذف شد. (1)

1.به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب31/ 4/ 1394، ماده 37 حذف شد. “ماده 37- در صورتی که به موجب احکام دادگاهها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد، مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلف¬اند رونوشت حکم را به‌ اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده …

ماده 38

ماده 38- اموالی که به ‌موجب نذر یا وصیت حسب مورد به وراث منتقل می‌شود به نرخ مذکور در ماده (17) این قانون و در صورتی که به غیر وراث به استثنای اشخاص مذکور در بند (3) ماده (24) این قانون، منتقل شود مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود .

در مواردی که منافع مالی، مورد نذر یا وصیت باشد و همچنین منافع مالی که مورد وقف و حبس است، اشخاص منتفع از منا…

ماده 39

ماده 39 – در مورد وقف، متولی و در مورد حبس و نذر، حبس و نذرکننده و در مورد وصیت، وصی مکلف اند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع‌ عقد یا فوت موصی، حسب مورد، اظهارنامه‌ای روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال‌ مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت¬دار تسلیم و رسید دریافت دارند ‌مالیات م…

ماده 40

ماد ه 40 – حذف شد. (1)

1.¬به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 1394، ماده 40 حذف شد. “ماده 40 – در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با‌ اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات م…

ماده 41

ماد ه 41 – حذف شد. (1)

1 . به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 1394، ماده 41 حذف شد. “ماده 41 – سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق‌ ، مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنا…

ماده 42

ماد ه 42 – حذف شد. (1)

1. به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 1394، ماده 42 حذف شد. “ماده 42 – در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی ‌یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند، ‌پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و ه…

ماده 43

ماد ه 43 – حذف شد. (1)

1 . به موجب بند 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات¬های مستقیم، مصوب 31/ 4/ 1394، ماده 43 حذف شد. “ماده 43 – در صورتی که بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد ( 34 و 36 ) این قانون تخلف ‌نمایند، علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت…