قانون مالياتهاي مستقيم

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

باب دوم-فصل سوم : مالیات بر اراضی بایر

ماده 12

ماده 12 – در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.

ماده 13

ماده 13 – در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.

ماده 14

ماده 14 – در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.

ماده 15

ماده 15 – در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.

ماده 16

ماده 16 – در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.