قانون مالياتهاي مستقيم

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

فصل دوم

ماده 10

ماده 10 – در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.

ماده 11ماده 11 – در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.