قانون مالياتهاي مستقيم

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

فصل دوم

ماده 10

ماده 10 – در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.

ماده 11ماده 11 – در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.