قانون مالياتهاي مستقيم

Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

فصل اول-مالیات سالانه املاک

ماده 3

ماده 3- در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.

ماده 4

ماده 4- در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.

ماده 5

ماده 5- در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.

ماده 6

ماده 6- در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.

ماده 7

ماده 7- در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.

ماده 8

ماده 8- در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.

ماده 9

ماده 9- در تاریخ 27/ 11/ 1380حذف شد.