ارزشش و داره!

؛everyone would do it ؛If it was easy
اگه اسون بود كه همه انجامش ميدادن، سخته اما ارزشش رو داره.