بخشنامه ها

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on print
Print

بخشنامه: 200/22868/د

تفویض اختیار تقسیط و بخشودگی جرایم مواد 167 و 191


شماره 200/22868

تاریخ 1401/04/14

 

مدیران کل محترم امور مالیاتی سراسر کشور

 

عطف به تفویض نامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10، بدینوسیله بخشودگی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم برای سال های 1395 و به بعد و همچنین بخشودگی جرائم قابل بخشش ناشی از مطالبه مالیات و عوارض بر مبنای تراکنش های بانکی، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی­های قطعی شده سال مربوط، تا میزان صددرصد به مدیران کل تفویض می گردد.

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

مواد قانونی وابسته