ماده 236 :

حذف شد.


ماده 237 :

برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن ‌قید و برای مؤدی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات ‌باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به‌ طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت ‌خواهند بود. و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات‌ مکلف اند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرارگرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این‌خصوص بخواهد به او بدهند.


ماده 238 :

در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل ‌تام‌الاختیار خود به اداه امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسنادو مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوط موظف ‌است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوط و ظرف‌ مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع ‌رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای ‌رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست‌، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به ‌امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس‌ و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.


ماده 239 :

در صورتی که مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ ‌برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب ‌پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی ‌را به شرح ماده ( 238) این قانون رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان‌ درآمد مشمول مالیات‌ مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که‌ مؤدی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به ادارة امور مالیاتی مربوط مراجعه نکند درآمد تعیین شده‌ در برگ تشخیص مالیات قطعی است‌.


تبصره : در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات‌ تبصره ماده (203) و ماده (208) این قانون ابلاغ شده باشد و مؤدی به‌ شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ ‌تشخیص مالیات شناخته می‌شود. در این صورت و همچنین در مواردی که مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ ‌تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیأت حل ‌اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.


ماده 240 :

در موقع طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی‌، نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیأت ‌شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه‌ کند و توضیحات لازم را بدهد.


ماده 241 :

حذف شد.


ماده 242 :

اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به‌ علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده‌است و همچنین‌ در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی‌پرداخت کند.


تبصره : مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع ‌این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (5/1%) درماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل ‌وصولی‌های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره ‌نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی الحساب‌های پرداختی درصورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه‌ از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.


ماده 243 :

در صورتی که درخواست استرداد از طرف مؤدی به‌ عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند، مؤدی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل‌ اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند. رأی هیأت حل اختلاف‌ مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و در صورت‌ صدور رأی به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده (242) این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

 


ماده 244 :

مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز درمواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
1 ـ یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.
2 ـ یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته. در صورتی که‌ قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانها‌ یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت‌ معرفی خواهد
نمود.
3 ـ یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های ‌صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی در صورتی که برگ ‌تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم ‌اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.


تبصره 1 : جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیأت‌های مزبور با اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است‌، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
تبصره 2 : اداره امور هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی‌کشور می‌باشد و حق الزحمه اعضا هیأت‌های حل اختلاف براساس آیین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به ‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری‌که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می‌شود قابل‌ پرداخت خواهد بود.