ماده 132 :

درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های ‌تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های ‌تعاونی و خصوصی که از اول سال1381 به بعد از طرف‌ وزارتخانه‌های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100%) و به مدت ده ‌سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند. 


تبصره 1 : فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیة مدت‌ برنامة سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ‌اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان ‌مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی ودارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 2* :  معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست‌کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی‌ کیلومتری مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری  نخواهد بود.
تبصره 3 :  کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه ‌بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت‌ پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند.
تبصره 4 : ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده ‌ موضوع تبصره (2) این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تعیین و اعلام می‌گردد.

*به استناد مصوبه جلسه 1384/8/15 مجلس شورای اسلامی متن تبصره اصلاح گردید.


ماده 133 :

صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت‌های تعاونی روستایی‌ ، عشایری ‌، کشاورزی ‌، صیادان‌، کارگری‌، کارمندی ‌، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است‌.


تبصره : دولت مکلف است معادل مالیات بردرآمد متعلق به ‌آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را که ‌با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه‌گذاری در شرکت های تعاونی ‌روستایی اختصاص داده می‌شود، پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور، از محل اعتبار ردیف خاصی که به ‌همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود در وجه‌ سازمان مذکور مسترد نماید.


ماده 134 :

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی ‌اعم از ابتدایی‌، راهنمایی‌، متوسطه‌، فنی و حرفه‌ای‌ آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاهها‌ و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهد کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری‌ معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب ‌مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط هستند همچنین درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی‌ حاصل ‌از فعالیت های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است‌.
آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

*به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1388/3/27 مندرج در روزنامه رسمی شماره 18753 مورخ 1388/4/31 عبارت "و مهد کودک در مناطق کمتر توسعه یافته وروستاها"به ماده مزبور اضافه شده است و از تاریخ 1388/5/16 لازم الاجرا میباشد.


ماده 135 :

حذف شد.


ماده 136 :

وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و از طرف مؤسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است‌.


ماده 137 :

هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت‌کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به‌ تأیید وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان ‌امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت‌ هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی‌ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش‌ پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی ‌به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد.
در مورد معلولان و بیماران ‌خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می‌باشد.


ماده 138 :

 آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق ‌موضوع ماده (105) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر این که ‌قبلاً اجازة توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه گذاری معین از وزارتخانه ذیربط تحصیل ‌شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح‌ سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می‌تواند از معافیت مذکور در محاسبة مالیات سود ابرازی سال های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقی مانده هزینه اجرای کامل طرح بهره‌مند شود.


تبصره 1 : در صورتی که شرکت‌، قبل از تکمیل ‌، اجرای طرح ‌را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح‌ سرمایه گذاری‌، آن را به بهره برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس ازشروع بهره برداری آن را تعطیل‌، منحل یا منتقل نماید معادل‌ معافیت‌های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (190) این قانون از شرکت وصول ‌خواهد شد.
تبصره 2 : واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت های‌ مندرج در این ماده تأسیس می‌شوند نمی‌توانند از معافیتهای مالیاتی ‌موضوع ماده (132 ) این قانون استفاده نمایند.
تبصره 3* : کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تأسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال‌ دهند براساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می‌شود تا ده سال از تاریخ‌ بهره‌برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود. کارخانه های واقع در شعاع یکصدوبیست کیلومتر تهران وحوزه استحفاظی شهرهای بزرگ(مشهد،تبریز،اهواز،اراک،شیرازواصفهان) که تاسیسات خودرا کلا به شهرکهای صنعتی مصوب انتقال دهند،از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد.
تبصره 4 : از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقة‌ آبریز غربی رودخانة حبله ‌رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه‌های دماوند، جاجرود، دارآباد ، دربند، اوین‌، فرحزاد، کن‌، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:
شمالاً ـ خط ‌الرأس کوههای البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی‌ جاری می‌شود.
شرقاً ـ ساحل غربی رودخانه حبله‌رود گرمسار.
غرباً ـ ساحل شرقی رودخانه زیاران‌.
جنوباً ـ خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط‌ القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله‌رود گرمسار.

*به موجب بند ب ماده 6 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور،مصوب 1382/5/26 عبارت فوق به انتهای تبصره 3 ماده 138 الحاق شده است.


ماده 139 :

الف ـ موقوفات‌، نذورات‌، پذیره‌، کمکها و هدایای دریافتی‌نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی‌، آستان حضرت عبدالعظیم ‌الحسنی (ع‌)، آستانه حضرت معصومه (س‌)، آستان حضرت‌احمد ابن موسی (ع‌) ((شاه چراغ‌))، آستان مقدس حضرت امام خمینی‌(ره‌)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت ‌مالیات معاف است‌. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان ‌اوقاف و امور خیریه می‌باشد.
ب ـ کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است‌.
ج* ـ کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق های‌پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمة خدمات درمانی و سازمان‌تأمین اجتماعی وصندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم‌کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها ازپرداخت مالیات معاف است‌.
د ـ کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم‌اسلامی از پرداخت مالیات معاف است‌. تشخیص مدارس علوم‌اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد.
هـ ـ کمکها‌ و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای ‌انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است‌. تشخیص نهادهای‌ انقلاب اسلامی با هیأت وزیران می‌باشد.
و ـ آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به ‌مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است‌.
ز ـ درآمد اشخاص از محل وجوه بریّة ولی فقیه‌، خمس و زکات ‌از پرداخت مالیات معاف است‌.
ح ـ آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به ‌مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی‌، تحقیقات فرهنگی‌، علمی‌، دینی‌، فنی‌، اختراعات‌، اکتشافات‌، تعلیم و تربیت‌، بهداشت و درمان‌، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه‌ و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی‌، مراسم‌ تعزیه و اطعام‌، تعمیر آثار باستانی‌، امور عمرانی و آبادانی‌، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان‌، کمک به مستضعفان وآسیب دیدگان حوادث ناشی از سیل‌، زلزله‌، آتش سوزی‌، جنگ وحوادث غیر مترقبه دیگر برسد، مشروط بر این که درآمد و هزینه‌های مزبور به تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد 
و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست در گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خودسرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند در خدمت مددجویان سازمان های حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند از پرداخت مالیات معاف است‌.
ط ـ کمکها‌و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسسات ‌خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن که به ‌موجب اساسنامة آنها صرف امور مذکور در بند (ح‌) این ماده شود وسازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینة آنها نظارت کند، ازپرداخت مالیات معاف است‌.

تبصره ـ کمکهای نقدی و غیرنقدی که در هر سال مالی به مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات به سال مالی بعد منتقل می گردد.


ی ـ کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین‌حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای‌، احزاب و انجمنها وتشکل‌های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یاحق ‌الزحمة اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریزمی‌شود، از پرداخت مالیات معاف است‌.
ک ـ موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی ‌انجمنها و هیأت‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌، مشروط بر این که رسمیت ‌آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است‌.
ل ـ فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی‌
و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی ربط)، فرهنگی و هنری که به ‌موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، ازپرداخت مالیات معاف است‌.


تبصره 1 : وجوهی که از فعالیت‌های غیرانتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری ‌دوره‌های آموزشی‌، سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و... در چارچوب اساسنامة آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی‌کشور بر درآمد و هزینة آنها نظارت می‌کند، از پرداخت مالیات ‌معاف است‌.
تبصره 2 : حکم تبصره (2 ) ماده (2 ) این قانون در مورد در آمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می‌باشد.
تبصره 3 : آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله ‌سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 4 : مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام‌خمینی (ره‌) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند بر اساس ‌نظر مقام معظم رهبری انجام می‌گیرد.

 

تبصره 5 : درآمدها و عایدی حاصل از موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی اشخاص موضوع بندهای(ط) و(ک) از پرداخت مالیات معاف می باشد. این حکم شامل درآمد شرکتهای زیرمجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.

*به موجب تبصره 2 قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1387 مندرج در روزنامه رسمی شماره 18726 مورخ 1388/3/28 ،عبارت "بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر " به دستگاههای مذکور در بند ج اضافه شده است و از تاریخ 1388/4/13 لازم الاجراء می باشد.


ماده 140

حذف شد.


ماده 141 :

صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. تبصره 1 : درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد. تبصره 2 : مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/ ۱۳۸۹ لازم الاجراء می شود.

ماده 142 :

درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت ‌مالیات معاف است‌.


ماده 143 :

معادل ده درصد از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها هدف نشده اند با تایید سازمان بخشوده می شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتیکه در پایان دوره مالی به تایید سازمان حداقل بیست درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

تبصره 1 : از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم ‌سهام و سهم الشرکة شرکا در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به‌میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این‌ بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم‌سهام مکلف اند قبل از انتقال‌، مالیات متعلق را به حساب سازمان امو رمالیاتی کشور واریز کنند.
ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلف اند در موقع ثبت تغییرات‌یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
تبصره 2 : در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس ‌اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد(5/0%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکتها مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

*این ماده به موجب قانون توسعه ابزارهاونهادهای مالی جدید مصوب 1388/9/25 مجلس شورای اسلامی جایگزین ماده 143 ق.م.م مصوب  1366/12/3 گردید و تبصره 1 آن حذف و تبصره های 2 و 3 به تبصره های 1 و 2 تغییر یافت.

 

ماده 143 مکرر*

از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. 
کارگزاران بورسها و بازارهای خارجی ار بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. 


تبصره 1 : تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/87 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. 
تبصره 2 : سود کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره 1 این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه که شرکتها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود. 
تبصره 3 : در صورتیکه هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد. 
تبصره 4 : صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد. 

 

*این ماده به موجب قانون توسعه ابزارهاونهادهای مالی جدید مصوب 1388/9/25 مجلس شورای اسلامی به ق.م.م الحاق گردید

 

 


ماده 144 :

 جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیرمنقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت‌ حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد به‌ طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی ‌مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر درآیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی‌، بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، از پرداخت مالیات معاف ‌می‌باشد.


ماده 145 :

سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت ‌مالیات معاف است‌:
1 ـ سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات ‌استخدامی مربوطه‌.
2 ـ سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های‌ مختلف نزد بانکهای‌ ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانکها یا مؤسسات اعتباری‌ غیربانکی مجاز نزد هم می‌گذارند نخواهد بود.
3 ـ جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه‌.
4 ـ سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران ‌بابت اضافه برداشت (اور درافت‌) و سپرده ثابت به شرط معامله ‌متقابل‌.
5 ـ سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت‌.


تبصره : در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانکها اشاره می‌شود، امتیازات‌، تسهیلات‌، ترجیحات و تکالیف ذکر شده ‌شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.


ماده 146 :

 کلیه معافیت های مدت‌دار که به ‌موجب قوانین مالیاتی ‌و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است‌.


تبصره : مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ‌ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.


ماده 146 مکرر

معافیت های مذکور در مواد(۱۳۳)، (۱۳۴)، (۱۳۹) «به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (۱۴۲)، (۱۴۳) و تبصره(۱) ذیل ماده (۱۴۳ مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود. تبصره 1 : ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده(۹۵) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید به جز مورد بند (ح) ماده (۱۳۹) این قانون که مطابق ماده (۸۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ عمل می شود شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود. حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد( ۱۴۴) و (۱۴۵) و بندهای(الف)، (ب) و (ز) ماده(۱۳۹) این قانون جاری نمی باشد. اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده(۸۱) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرائی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود. تبصره 2 : معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی ـ خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص مذکور منظور می شود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی می شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی ـ خرجی یادشده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.