ماده 82 :

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی‌) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت ‌اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به‌ طور نقد یا غیرنقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است‌.


تبصره : درآمد حقوقی که در مدت مأموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران‌) ازمنابع ایرانی عاید شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.


ماده 83 :

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌ های ‌مقرر در این قانون‌.


تبصره : درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و محاسبه می‌شود:
الف ـ مسکن با اثاثیه معادل 25 درصد و بدون اثاثیه 20 درصد حقوق و مزایای نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف ‌موضوع ماده 91 این قانون‌) در ماه پس از وضع وجوهی که از این ‌بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.
ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10 درصد و بدون ‌راننده معادل 5 درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای ‌مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون‌) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.
ج ـ سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام ‌شده برای ‌پرداخت ‌کننده حقوق.                       


ماده 84 :

 تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای‌جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت‌کارکنان دولت ـ مصوب 1370 ـ درآمد سالانه مشمول مالیات ‌حقوق کلیه حقوق بگیران‌ از جمله کارگران مشمول قانون کار ، از یک یا چند منبع‌، از 
پرداخت مالیات معاف می‌شود.  


ماده 85 :

نرخ مالیات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان وزارتخانه هاوموسسات،وسایردستگاههای اجرائی دولتی موضوع مواد (1) و (2) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ونیز سایردستگاههای اجرائی موضوع ماده (5)  قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی در صورت اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ،قضات،اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی* پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های ‌مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (42,000,000) ریال به‌ نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده ‌(131) این قانون خواهد بود.    

*متن بر اساس بخشنامه 2805/200 مورخ 11/2/1390 با عنوان "برخی از احکام مالیاتی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران" تغییر یافته است.


ماده 86 :

پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این ‌قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی ‌متضمن نام و نشانی دریافت‌کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌های بعد فقط تغییرات را صورت‌ دهند.


تبصره : پرداخت هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان ‌مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می‌آید پرداخت کنندگان این‌ قبیل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون ‌رعایت معافیت موضوع ماده (84) این قانون به نرخ‌های مقرر در ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف 30 روز با صورتی ‌حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی‌ محل پرداخت کنند. 


ماده 87 :

 اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق ‌مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی‌حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرارگیرد.
اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم‌ درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه ‌پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که ‌درخواست‌کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به ‌حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.


ماده 88 :

در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران ‌شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت‌کنندگان حقوق مکلف اند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به‌ حقوق دریافتی خود را به اداره امور مالیاتی مزبور تسلیم نمایند.


ماده 89 :

صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت ‌و یا اشتغال برای اتباع خارجه، به استثنای کسانی که طبق مقررات ‌این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند، موکول به ارائه ‌مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ‌ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ‌ثالث ایرانی است‌. 


ماده 90 :

در مواردی که پرداخت‌کنندگان حقوق ، مالیات متعلق ‌را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق بگیر، یا در مورد مشمولان ‌تبصره ماده (82) این قانون‌، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده ‌حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این ‌قانون محاسبه و از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مؤدی ‌می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده ‌(157) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده ‌(88) این قانون نیز جاری خواهد بود.


ماده 91 :

درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات‌معاف است‌ :
1 ـ رؤسا و اعضای مأموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت ‌به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معاملة متقابل ‌و همچنین رؤسا و اعضای هیأت‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی ازسازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری ‌اسلامی ایران نباشند.
2 ـ رؤسا و اعضای مأموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معاملة متقابل‌.
3 ـ کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی‌ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بین‌المللی به ایران اعزام ‌می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات ‌بین‌المللی مذکور.
4 ـ کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگریها ونمایندگی‌های ‌دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای‌ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله ‌متقابل‌.
5 ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به‌وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می‌شود.
6 ـ هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل‌.
8 ـ مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفادة‌کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد.
9 ـ وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن‌.
10 ـ عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم ‌میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) این قانون‌.
11 ـ خانه‌های سازمانی که با اجازة قانونی یا به موجب‌آیین نامه‌های خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده می‌شود.
12 ـ وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجة کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیلة حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
13 ـ مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون‌.
14 ـ درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ‌ایران اعم از نظامی و انتظامی‌، مشمولان قانون استخدامی وزارت ‌اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان‌. 


ماده 92 :

پنجاه درصد (50%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.


تبصره : بدهی مالیات بر درآمد حقوق کادر نظامی و انتظامی ‌تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می‌شود.