ماده 52 :

 درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری ‌حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های‌ مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.


ماده 53 :

 درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس‌از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات ‌مالک نسبت به مورد اجاره‌.
درآمد مشمول مالیات در مورد اجارة دست اول املاک مورد وقف یا حبس براساس این ماده محاسبه خواهد شد.
در رهن تصرف‌، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات‌ خواهد بود.
هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارت ‌است از مابه‌التفاوت اجارة دریافتی و پرداختی بابت ملک مورداجاره‌.
حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص ‌حقوقی درصورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.


تبصره 1 : محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی ‌نمی‌شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره‌ پرداخت می‌شود. درصورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت ‌مالک و یا افراد 
مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک ‌واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک ازشمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.
تبصره 2 : املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و مؤسسات‌موضوع ماده 2 این قانون قرار می‌گیرد غیراجاری تلقی می‌شود.
تبصره 3 : از نظر مالیات بر درآمد اجارة املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.
تبصره 4 : در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجاره‌ واگذار می‌شود، درآمد ناشی از اجاهة اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول :مالیات این فصل می‌شود.
تبصره 5 : مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستأجر درعین مستأجره به نفع موجر ایجاد می‌شود، براساس ارزش معاملاتی ‌روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجارة سال تحویل محسوب می‌گردد.
تبصره 6 : هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به ‌عهدة ‌مالک است و از طرف مستأجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی‌که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده درصورتی‌که عرفاً به عهدة مالک باشد، به بهای روز انجام هزینه تقویم و به‌عنوان مال‌الاجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه ‌اضافه می‌شود.
تبصره 7 : در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصة ‌استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید، مبلغ اجارة‌پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی‌ کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.
تبصره 8 : درصورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره‌ بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، درمدتی که محل سکونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع‌ شرط مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی‌است، اجاری تلقی نمی‌شود، مگر این که به موجب اسناد و مدارک‌ ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.
تبصره 9 : وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی ودستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجة آنها به وسیلة دولت تأمین‌می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی‌، شهرداریها و شرکتها ومؤسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل 
را از مال‌الاجاره‌هایی که پرداخت می‌کنندکسر و ظرف ده روز به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت ‌و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.
تبصره 10 : واحدهای مسکونی متعلق به شرکتهای سازندة ‌مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب‌ قرارداد واگذار می‌گردد مادام که در تصرف خریدار می‌باشد، در مدت‌ مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال‌قطعی موضوع مادة (59) این قانون به مأخذ تاریخ تصرف پرداخت ‌شده باشد.
تبصره 11 : مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه ‌واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام ‌وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت ‌اجاره از صد در صد (100%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف ‌می‌باشد درغیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجارة واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع ‌زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای ‌مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجارة املاک معاف می‌باشد.


ماده 54 :

مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و درصورتی که اجاره ‌نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به ‌عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد، میزان ‌اجاره‌ بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی ‌است که مأخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته‌، مالیات ‌مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.


تبصره 1 : ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید بر اساس ‌اجاره‌ بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیلة اداره امور مالیاتی که ملک در محدودة آن واقع است تعیین خواهد شد.
تبصره 2 : از ابتدای سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول ‌مالیات اجاره املاک‌، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون ‌تقویم املاک موضوع ماده (64) این قانون برای محدوده شهرها وروستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین خواهد شد.


ماده 55 :

هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی‌، آن را به اجاره‌ واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانة سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند دراحتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به ‌موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل ‌مال ‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.


ماده 56 :

حذف شد.


ماده 57 :

در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (84) این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانة مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده ‌باید 
اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ‌ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره ‌امور مالیاتی مربوط باید خلاصة مندرجات اظهارنامه مؤدی را به‌اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و در صورتی‌که ‌ثابت ‌شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به ‌اضافة یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.
در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفة دریافتی وجوایز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.


تبصره 1 : حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ‌ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.
تبصره 2 : در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ‌ماهانة مؤدی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد، آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجاره املاک که با سایر درآمدهای مؤدی بالغ برمبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول‌ مالیات خواهد بود.


ماده 58 :

حذف شد.


ماده 59 :

نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌می‌باشد.


تبصره 1 : چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین‌ نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه ‌مالیات خواهد بود.
تبصره 2 : حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است ازحق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت ‌تجاری محل‌.


ماده 60 :

حذف شد.


ماده 61 :

در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام ‌نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل درمحاسبه مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی‌ که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیکترین ‌محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.


ماده 62 :

حذف شد.


ماده 63 :

نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات ‌مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی ‌املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین‌، هر دو ملک باشند هریک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال ‌قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.


ماده 64 :

تعیین ارزش معاملاتی املاک به ‌عهدة کمیسیون تقویم ‌املاک، متشکل از هفت عضو می‌باشد که در تهران از نمایندگان ‌سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی‌، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای ‌شهر و در شهرستانها از مدیران کل یا رؤسای ادارات امور مالیاتی‌، مسکن و شهرسازی ، جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک ‌به ‌ترتیب در مراکز استانها یا شهرستانها حسب مورد و یا نمایندگان ‌آنها و سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک ‌به ‌معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به ‌تعیین ‌ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود.
در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه‌(براساس تقسیمات کشوری‌) سه نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش سه نفر با شرایط مذکور که‌کارمند دولت نباشند، به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط درکمیسیون شرکت خواهند نمود.
کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی‌کشور و در شهرستانها به دعوت مدیرکل یا رئیس ادارة امور مالیاتی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعة آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رأی موافق ‌چهار نفر معتبر است‌.
کمیسیون مزبور مکلف است‌:
الف ـ قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی‌ تعیین شده و موقعیت جغرافیایی (شبکه‌بندی زمین‌، نوع خاک‌، خدمات تحت‌الارضی‌، آب و هوا و ارتفاع‌) و وضعیت حقوقی‌(مشاع بودن‌، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچة‌ مالکیت‌، استیجاری بودن‌) و خدمات شهری (آب‌، برق ، تلفن‌، گاز، بهداشت‌، آموزش و پرورش‌، شبکة حمل و نقل شهری و سایرخدمات‌) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی‌ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.
ب ـ قیمت زمین‌های کشاورزی و روستایی را علاوه بر رعایت ‌موارد مذکور در بند( الف) فوق، فاصلة تا شهر، نوع محصول و قیمت ‌آنها، نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند.
ج ـ قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره‌) و قدمت و تراکم و طریقة استفاده از آن (مسکونی‌، تجاری‌، اداری‌، آموزشی‌، بهداشتی و خدماتی و غیره‌) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.
ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب ‌نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجراء می‌باشد و تا تعیین ارزش ‌معاملاتی جدید معتبر است‌.


تبصره 1 : سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعة سازمان ‌مزبور می‌توانند قبل از اتمام دورة یک ساله‌، کمیسیون تقویم املاک ‌را در موارد زیر تشکیل دهند:
1 ـ برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی ‌است‌.
2 ـ برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب ‌تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با مقایسه با نقاط مشابه‌ هماهنگی ندارد.
3 ـ برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شدة نقاطی که حسب ‌تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده ‌در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد.
ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم ‌الاجراء بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود.
تبصره 2 : مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این ‌قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبراست‌.


ماده 65 :

نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای ‌مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضای آنها مشمول ‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.


ماده 66 :

در صورتی که انتقال‌ گیرنده دولت یا شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به ‌وسیلة اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک ‌انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش ‌معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (59) این قانون ‌بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب ‌مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.


ماده 67 :

 فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع‌ قضایی به‌ طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به‌عنوان معاملة جدید مشمول ‌مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.


ماده 68 :

املاکی که در اجرای ماده 34 قانون ثبت مصوب ‌مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می‌شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است‌.


ماده 69 :

اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون ‌مطابق ضوابط و قیمت‌هایی که وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی ‌و امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌نمایند احداث و حداکثر درمدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که‌ حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل ‌تعیین می‌شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی ‌املاک معاف می‌باشد.


ماده 70 :

هرگونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداریها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده‌، راه‌آهن‌، خیابان‌، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب‌ حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.
املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که ‌مالکیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به 50 درصد مالیات ‌مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد املاک از معافیت ‌مالیاتی برخوردار خواهد شد. و همچنین هرگونه وجه یا مالی که ‌از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع درمحدودة طرح ‌های نوسازی‌، بهسازی و بازسازی محلات قدیمی و بافت‌های 
فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است‌.


ماده 71 :

زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده ‌است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث ‌شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که ‌موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع‌ است حسب مورد قرارگرفته باشد.


ماده 72 :

در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مؤدی ‌معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به‌درخواست مؤدی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط‌، مبنی بر عدم‌ ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی ‌مالیات وصول شده متعلق به معاملة انجام نشده را از محل وصولی‌ جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیزجاری خواهد بود.


ماده 73 :

حذف شد.


ماده 74 :

در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که ‌حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی‌حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل ‌می‌باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب ‌مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ ‌تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می‌گردد.


ماده 75 :

 از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که ‌اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه‌ مشمول مقررات این فصل خواهند بود.


تبصره 1 : در محاسبه مالیات این‌گونه مؤدیان تاریخ اجاره به ‌جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.
تبصره 2 : حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار می‌شود مانع اجرای تبصره 7 ماده 53 این قانون نخواهد بود.


ماده 76 :

 در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده 52 این قانون‌ طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده 59 این قانون ‌باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه ‌نخواهد شد.


ماده 77 :

اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به ‌مأخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص‌حقیقی یا حقوقی‌، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.


ماده 78 :

در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور درماده 52 این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد 53 تا 77 این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ های مذکور در ماده 59 مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت‌.


ماده 79 :

حذف شد.


ماده 80 :

مؤدیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامه مالیاتی ‌خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری ‌محل و نیز مؤدیان موضوع ماده 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام ‌مدارک مربوط به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.


تبصره 1 : در مواردی که معاملات موضوع ماده 52 این قانون ‌به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد، مؤدی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هریک از مالیات‌های مندرج در ماده 187 این قانون را به تفکیک به ادارة امور ‌مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده، به منزلة انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.
تبصره 2 : در مواردی که معاملات موضوع این فصل به ‌موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، انتقال گیرنده مکلف است ‌مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به ادارة امور مالیاتی ‌محل وقوع ملک اطلاع دهد.