ماده 12 :

حذف شد.


ماده 13 :

حذف شد.


ماده 14 :

حذف شد.


ماده 15 :

حذف شد.


ماده 16 :

حذف شد.