ماده 219 :

 شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات‌، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به موجب بند (الف‌) ماده (59) قانون برنامه سوم‌ توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است‌. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات وبرخورداری از صلاحیت‌های هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به ‌موجب آیین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس ازتصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.


تبصره : سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده‌، از روشها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی ‌قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.


ماده 220 :

اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:
1 ـ در مواد ذیل عبارت (( سازمان امور مالیاتی کشور)) جایگزین‌عبارت (( وزارت امور اقتصادی و دارایی‌)) می‌گردد:
مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114) و (154) و تبصره (2) ذیل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذیل آن‌، مواد (160)، (163)، (164)، (166)، (169)، (176)، (186) و(191)، تبصره (2) ذیل ماده (203)، ماده (215) و تبصره‌های (1) و (2) ذیل آن و تبصره ماده (230).
2 ـ در موارد زیر عبارت (( اداره امور مالیاتی‌)) جایگزین واژه‌ ها وعبارت ‌های (( مأمور تشخیص))، ((مأموران تشخیص‌))، (( ممیزمالیاتی‌))، (( سرممیز مالیاتی‌))، (( حوزه‌))، (( حوزه مالیاتی‌))، (( دفتر ممیزی‌ حوزه مالیاتی‌))، (( دفتر ممیزی‌)) و (( اداره امور اقتصادی و دارایی‌)) می‌شود: 
مواد (26)، (27)، (29)، (31)، (34)، (35) و تبصره‌های (2) و (3) ماده (38)، ماده (39) و تبصره ذیل آن مواد (72) و (80)، تبصره‌های (1) و (2) ماده (87)، مواد (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109)، مواد (113)، (114)، (117)، (126) و (154) و تبصره (2) آن‌، مواد (156)، (161)، (162)، (164)، (170)،(179)، (183)، (184)، (185) و (186) و تبصره ذیل آن‌، مواد (188)، (208)، (210)، (211)، (213)، (214)، (227)، (229) و (230) و تبصره ذیل آن‌، مواد (232)، (233) و (249).


ماده 221 :

حذف شد.


ماده 222 :

حذف شد.


ماده 223 :

حذف شد.


ماده 224 :

حذف شد.


ماده 225 :

حذف شد.


ماده 226 :

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف ‌مؤدیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان‌آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور درماده (156) این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت، درآمد مذکور درترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.


تبصره : به مؤدیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی که به ‌نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان‌ تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم‌ ظرف یک ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع ‌اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی‌ را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه ‌مؤدی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.


ماده 227 :

در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص‌ علی الرأس و صدور برگ تشخیص‌، چنانچه ثابت شود مؤدی‌ فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع‌ نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه ‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این‌قانون مطالبه شود.


ماده 228 :

در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مؤدی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مؤدی طبق ‌مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.


ماده 229 :

اداره امور مالیاتی می‌توانند برای رسیدگی به‌ اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مؤدی مالیات مکلف به‌ ارائه و تسلیم آنها می‌باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن‌ سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن که قبل از تشخیص قطعی‌ درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج ازحدود اختیار مؤدی میسر نبوده است‌. حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف‌ برای تشخیص درآمد واقعی مؤدی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی استناد نمایند.


ماده 230 :

در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل ‌درآمد نزد اشخاص ثالث به استثنای اشخاص مذکور در ماده (231) این‌ قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلف اند با مراجعه و مطالبه ادارة امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط‌ و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه ‌دهند و گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه‌ دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد . مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت‌ مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی وخارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.


تبصره : در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست اداره امور مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل‌کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضایی‌ موضوع‌، مانع از اقدامات اداره امور مالیاتی نخواهد بود.


ماده 231 :

در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی‌، شرکت‌های دولتی و نهادهای‌ انقلاب اسلامی و شهرداریها‌ و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی ‌غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که‌ در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی‌ و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف ‌مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحة ‌قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب ‌محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات ‌قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.


تبصره : در مورد بانکها‌و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی‌، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی‌ را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانکها و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی موظفند حسب نظر وزیر اموراقتصادی و دارایی اقدام نمایند.


ماده 232 :

اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست‌ می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند و در صورت ‌افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.


ماده 233 :

در صورتی که اداره امور مالیاتی ضمن ‌رسیدگی‌های خود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضوع ماده (201) این‌ قانون برخورد نمودند مکلف اند مراتب را برای تعقیب به دادستان‌ انتظامی مالیاتی گزارش دهند.


ماده 234 :

حذف شد.


ماده 235 :

ادارة امور مالیاتی مکلف است نسبت به مؤدیانی که‌ بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج‌ روز از تاریخ وصول تقاضای مؤدی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به ‌مؤدی تسلیم کند.