ماده 203 :

اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص  مؤدی‌ ابلاغ و در نسخة ثانی رسید  اخذ گردد. هرگاه به خود مؤدی دسترسی‌ پیدا نشود  اوراق  مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به‌ یکی  از بستگان یا مستخدمین  او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مأمور  ابلاغ  سن ظاهری  این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.


تبصره 1 : هرگاه مؤدی یا در صورت عدم حضور وی بستگان ‌یا مستخدمین او از گرفتن برگها‌ استنکاف نمایند یا در صورتی که‌ هیچ ‌یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مأمور ابلاغ باید امتناع ‌آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده ونسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مؤدی الصاق نماید. اوراق مالیاتی که به ترتیب  فوق ابلاغ شده، ‌قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ  ابلاغ به مؤدی محسوب می‌شود.
تبصره 2 : سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برای ابلاغ ‌اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست ‌باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخة ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این ‌موضوع را در نسخ  اوراق مذکور  قید و نسخة دوم را به نشانی تعیین‌شده الصاق می‌کند و نسخة اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه‌، عبارت (( پانزده روز پس از این تاریخ مجددا ًمراجعه خواهد شد)) را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی ‌تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص  فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه ‌اول را به اداره مالیاتی عودت  می‌دهد. اوراقی که بدین‌ترتیب‌ الصاق می‌شوند از تاریخ‌ الصاق ، ابلاغ ‌شده محسوب می‌شود.


ماده 204 :

مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخة  اول و دوم‌ اوراق مالیاتی تصریح و امضا نماید:
الف ـ محل‌ و تاریخ‌ ابلاغ با تعیین روز و ماه ‌و سال به حروف ‌و عدد.
ب ـ نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی ‌با مؤدی دارد.
ج ـ نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده (203) این قانون‌.


ماده 205 :

 اگر مؤدی یکی از ادارات دولتی یا مؤسسات وابسته‌ به دولت باشد، اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم ‌مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا مؤسسه ابلاغ گردد.


ماده 206 :

 اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد،  اوراق  مالیاتی باید به  مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق  امضا دارند ابلاغ شود.


تبصره : مقررات ماده (203) این قانون و تبصره آن در مورد شرکت‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است‌.


ماده 207 :

در مواردی که مؤدی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت ‌مؤدی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مؤدی ازاین موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد، مادامی که محل‌دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق مالیاتی ‌به همان نشانی‌، قانونی و صحیح است‌.


ماده 208 :

 در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی ‌یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود. این آگهی درحکم ابلاغ به مؤدی محسوب خواهد شد.


تبصره 1 : در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط‌، محل مراجعه‌، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی ‌درج شده باشد.
تبصره 2 : در مورد مؤدیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده (207) این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب ‌مذکور در تبصره ماده (203) این قانون به محل مستغلی که مالیات آن ‌مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.


ماده 209 :

مقررات آیین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ‌، جز درمواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اورق مالیاتی اجرا خواهد شد.