ماده 189 :

اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی ‌موضوع بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده (95) این قانون چنانچه طی سه‌سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان ‌مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم‌ اظهارنامه بدون مراجعه به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی پرداخت‌ کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده ( 190) این قانون به‌عنوان جایزه ‌خوش‌ حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب‌ سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.


ماده 190 :

 علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ ‌پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات‌ متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن‌ موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل 5/2% مالیات به ازای هر ماه ‌خواهد بود.مبدأ احتساب جریمه در مورد مؤدیانی که مکلف به تسلیم ‌اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ‌ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم ‌اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.


تبصره 1 : مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم ‌به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب‌ سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند در موارد مذکور در ماده (239) این قانون‌، هر گاه برگ ‌تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام‌ کنند از هشتاد درصد (80%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود. همچنین، در صورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه از تاریخ ‌ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت‌ آن اقدام نمایند از چهل درصد (40%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف ‌خواهند بود.
تبصره 2 : چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت ‌به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال‌تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (5/2%) در ماه موضوع این‌ ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ ‌قطعی مالیات قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.


ماده 191 :

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.


ماده 192 :

در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب ‌مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم ‌اظهارنامه می‌باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون‌ خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) مالیات ‌متعلق خواهد بود.


تبصره : عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف‌) و (ب‌) ماده (95) این قانون موجب تعلق‌ جریمه‌ای معادل چهل درصد (40%) مالیات متعلق می‌گردد و مشمول بخشودگی نمی‌شود. در مورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می‌نمایند حکم این‌ تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های ‌غیرواقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.


ماده 193 :

نسبت به مؤدیانی که به موجب مقررات این قانون ‌مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم‌ ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای ‌معادل بیست درصد (20%) مالیات برای هریک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) مالیات خواهند بود.

تبصره : عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال‌ مربوط خواهد شد.


ماده 194 :

مؤدیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده (158) ‌این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مؤدی‌ بیش از پانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ‌ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیاتها نیز محروم خواهند شد.


ماده 195 :

جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف‌ مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال‌.


ماده 196 :

 جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص‌ حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع ماده (118) این قانون‌ معادل 20% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه ‌وصول می‌گردد.


ماده 197 :

 نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون ‌مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به‌ مؤدی می‌باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند، جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از 2% حقوق پرداختی و در خصوص‌ پیمان کاری 1% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدی متضامنا ًمسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.


ماده 198 :

در شرکت‌های منحله مدیران اشخاص حقوقی ‌مجتمعاً یا منفرداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص‌حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب ‌مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران ‌مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت‌.


ماده 199 :

هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات ‌این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی‌ که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای‌ معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.


تبصره 1 : در مواردی که مکلفین به کسر مالیات‌، وزارتخانه‌، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول ‌مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.
تبصره 2 : هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی ‌غیردولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت‌ تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق به حبس تأدیبی ‌از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات‌های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تأمین سپرده‌اند نخواهد بود.
تبصره 3 : چنانچه کسرکننده مالیات شخص حقیقی باشد به‌ حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره 4 : اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضایی‌ درخصوص تبصره‌های (2) و (3) این ماده از طرف رئیس کل سازمان ‌امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.


ماده 200 :

در هر مورد که به موجب این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت ‌تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مؤدی در پرداخت ‌مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط‌، مشمول جریمه‌ای معادل 20% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره (2) ماده (199) این قانون نیز بارعایت ‌مقررات‌ مربوط محکوم خواهد شد.


ماده 201 :

 هرگاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی‌ که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت ‌تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری ‌کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه ‌معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی‌ در مدت‌ مذکور محروم‌ خواهد شد.


تبصره : تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع ‌قضایی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.


ماده 202 :

وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی ‌قطعی آنها از ده میلیون (10,000,000) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول‌ اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم ‌از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این‌قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط‌ به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است‌. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این‌ ماده می‌باشند.


تبصره : در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت ‌مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان‌ نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.