ماده 182 :

کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به ‌پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هرکس که پرداخت ‌مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای‌ شناخته شده‌اند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی‌ طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.


ماده 183 :

در مواردی که انتقال ملک به ‌وسیله اداره ثبت انجام‌ می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شود و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ‌ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.


ماده 184 :

ادارات ثبت مکلف اند در آخر هر ماه فهرست کامل ‌شرکتها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات‌ حاصله در مورد شرکتها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره امور مالیاتی محل ‌اقامت مؤسسه ارسال دارند.


ماده 185 :

 در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم ‌از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به‌ موجب سند رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی ‌مکلف اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل‌ اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.


ماده 186 :

صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانةه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت ‌عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های ‌مزبور با مؤدی مسئولیت تضامنی خواهند داشت‌.


تبصره 1 : اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی وهمچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها‌ و سایر مؤسسات ‌اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:
1 ـ گواهی پرداخت ‌یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده‌.
2 ـ گواهی ادارة امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانکها‌و سایر مؤسسات اعتباری‌.
ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران تعیین‌ و ابلاغ ‌خواهد شد.
تبصره 2 : به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار در آمد مشمول مالیات قطعی شده ‌صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه ‌منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به ‌تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر تشخیص و وصول‌ مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است‌.


ماده 187 :

در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم ازباب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به ‌موجب اسناد رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی ‌مکلف اند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله‌، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مؤدی حسب‌ مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله‌ یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند.
گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه‌، پس‌ از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مؤدی ذیربط‌، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک‌ و همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل‌، مالیات شغلی محل‌ مورد معامله‌، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی ‌املاک حسب مورد صادر خواهد شد.


تبصره 1 : چنانچه میزان مالیات مشخصه‌، مورد اختلاف ‌باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی ‌موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مؤدی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رأی از طرف مراجع حل اختلاف ‌داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مؤدی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته‌، بیمه نامه‌، اوراق بهادار، وثیقه ملکی ‌و... معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.
تبصره 2 : در مواردی که به موجب احکام دادگاهها، وجوه‌ مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلف اند ضمن‌ استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط، مالیات متعلق را کسر و به‌ حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.


ماده 188 :

متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلف اند بر اساس ‌مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هریک از وکلا نگهداری شود، ثبت و گواهی نمایند.
دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به اداره امور مالیاتی ارائه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.