ماده 152 :

قرائن مالیاتی عبارتست از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به ‌طور علی‌الرأس به‌کار می‌رود و فهرست آن به ‌شرح زیر می‌باشد:
1 ـ خرید سالانه‌.
2 ـ فروش سالانه‌.
3 ـ درآمد ناویژه‌.
4 ـ میزان تولید در کارخانجات‌.
5 ـ ارزش حق واگذاری محل کسب‌.
6 ـ جمع کل وجوهی که بابت حق ‌التحریر و حق‌الزحمه وصول ‌عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.
7 ـ سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرایب‌.


ماده 153 :

 ضرایب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه‌ای که ‌حاصل ‌ضرب آنها در قرینة مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الرأس‌، درآمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد.


تبصره : در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرایب به دست می‌آید، درآمد مشمول ‌مالیات خواهد بود.


ماده 154 :

جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات به‌ ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد :
الف ـ برای تعیین ضرایب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری‌ اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده ‌اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل می‌شود و با توجه به جریان‌ معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرایب مربوط به مالیات‌های‌ حوزه تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده (152 ) این ‌قانون دربارة مؤدیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به‌ طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم‌ می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان جدول ضرایب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
ب ـ جدول مذکور در بند (الف) از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات امور مالیاتی شهرستانها ارسال می‌گردد.
به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره ‌امور مالیاتی محل و رئیس بانک ملی ایران و نماینده ‌شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی درمورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می‌شود، کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال ‌اقتصادی خاص حوزه جغرافیایی محل در صورت اقتضاء، تغییرات ‌لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد، نتیجه بررسی‌کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای ‌تغییرات جدول قانع ‌کننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و به عنوان جدول ضرایب به ادارة امور مالیاتی مربوط ابلاغ خواهد شد.


تبصره 1 : در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است ‌فرماندار محل حسب مورد به جای هر یک از نمایندگان آنها نماینده‌ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرایب ‌معرفی خواهد نمود.
تبصره 2 : حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس اداره امور مالیاتی و همچنین نماینده بانک مرکزی ‌یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری ‌است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آرای حاضرین در جلسه مناط ‌اعتبار است‌.
تبصره 3 : ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول‌ مالیات موضوع این قانون باید علی‌الرأس تشخیص شود در صورتی‌ که به موجب این قانون یا طبق جدول‌، ضریبی برای آن تعیین نشده ‌باشد به وسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب ‌مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.
تبصره 4 : کمیسیون تعیین ضرایب نماینده اتحادیه هر رشته‌ یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرایب دعوت ‌خواهد نمود.