ماده 129

حذف شد.


ماده 130 :

بدهی‌های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون مالیات‌های مستقیم ‌مصوب‌ 1366/12/3 و اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.


تبصره : وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی ‌مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف یک میلیون (1,000,000) ریال ‌برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً و جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.


ماده 131 :

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای ‌مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به ‌شرح زیر است‌:
- تا میزان سی میلیون (30.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه‌ به نرخ پانزده درصد (15%)
- تا میزان یکصد میلیون (100.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ‌نسبت به مازاد سی میلیون (30.000.000) ریال‌ به نرخ بیست درصد (20%)
- تا میزان دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات ‌سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (100.000.000) ریال به نرخ بیست و پنج‌ درصد (25%)
- تا میزان یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ‌نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون(250.000.000) ریال به نرخ سی‌ درصد (30%)
- نسبت به مازاد یک میلیارد(1,000,000,000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه‌ به نرخ سی و پنج درصد (35%)