ماده 119 :

 درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از  طریق معاملات محاباتی و یا به ‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول ‌مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131 ) این  قانون خواهد بود.


ماده 120 :

 درآمد مشمول  مالیات موضوع این فصل عبارت ‌است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به ‌بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در  مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (64) این  قانون برای آنها  ارزش ‌معاملاتی تعیین شده است که در این  صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبة  مالیات  قرار خواهد گرفت‌.


تبصره : در  مورد  صلح معوض و هبه معوض به استثنای ‌مواردی که مشمول ماده (63 ) این قانون می‌باشد درآمد مشمول ‌مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش ‌عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف ‌معامله‌ای که از آن منتفع شده است‌.


ماده 121 :

صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به‌ عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده ‌است قابل استرداد می‌باشد.
در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت‌ مشمول مالیات این فصل خواهد بود.


ماده 122 :

در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای ‌مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای‌ مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع‌، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.


تبصره : در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت‌ انتقالاتی‌ صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال‌دهنده  قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود، لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال‌گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد، عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهای مال به شرح‌ حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است‌.


ماده 123 :

 در صورتی که منافع مالی بطور‌دائم یا موقت‌ بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال‌ گیرنده مکلف است مالیات‌ منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.


ماده 124 :

مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین درحدودی‌ که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به‌ سهم‌الارث آنها اضافه و مشمول مالیات بر ارث می‌باشد و در مورد غیر وراث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.


ماده 125 :

انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث‌ مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.


ماده 126 :

صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلف اند در هرسال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع  موضوع ماده (123) این ‌قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم ‌و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه‌ ساقط می‌شود.


ماده 127 :

موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:
الف ـ کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه‌ یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی و شرکت‌های‌ دولتی یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی ‌غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است‌.
ب ـ وجوه یا کمک‌های مالی  اهدایی به خسارت دیدگان جنگ‌، زلزله‌، سیل ‌، آتش‌سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.
ج ـ جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید.


تبصره : ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین‌نامه‌ای ‌خواهد بودکه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت‌ کشور تهیه خواهد شد.


ماده 128 :

 درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به‌عنوان پیش پرداخت  مالیات آنها منظور خواهد شد.