ماده 427

در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلان می‌شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.


ماده 428

عضو ناظر مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.


ماده 429

تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه را پرت خواهد داد.


ماده 430

شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.


ماده 431

مرجع شکایت محکمه است که عضو ناظر را معین کرده.


ماده 432

محکمه همیشه می‌تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را به جای او بگمارد.