انجام کلیه خدمات حسابداری، مشاوره ای و مدیریت مالی :

 •  بررسي و ارزيابي سيستم کنترل داخلي و تهيه آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مالي
 •  تعريف چارت سازماني واحد مالي
 •  طراحي فرم ها و فرآيند هاي عملياتي انبار ها ، دارائيهاي ثابت و حقوق و دستمزد
 •  تدوين شرح وظائف حسابداران در واحد هاي مختلف
 •  مشاوره جهت انتخاب نرم افزارهاي مالي
 •  طراحي کدينگ اصولي و اصلاح کدينگ حسابها
 •  ثبت اسناد مالي و به روز رساني حسابها
 •  تهيه و تنظيم ليست هاي ماليات حقوق ، بيمه و عيدي
 •  بهينه سازي سيستم ها و گزارشات مالي
 •  اجراي عمليات اصلاح و بستن حسابها در پايان سال مالي
 •  تهيه صورت هاي مالي طبق ضوابط و استانداردهاي مالي به همراه يادداشت هاي توضيحي

خدمات حسابرسي :

 •  حسابرسي داخلي
 •  انجام امور انبارگرداني با نيروهاي متخصص طبق اصول و استانداردهاي حسابداري و دستور العمل هاي انبار گرداني
 •  انجام بازرس قانوني شرکتهايي که مطابق مفاد قانون تجارت ملزم به تعيين بازرس قانوني هستند

ارائه انواع نرم افزار هاي حسابداري که به شرح ذيل مي باشد :

 •  حسابداري مالي
 •  انبارداري
 •  فروش
 •  حقوق و دستمزد
 •  حضور و غياب
 •  اموال و جمعداري

انجام کلیه خدمات مالیاتی که شامل :

 •  تعيين حوزه مالياتي و انجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاهي بيمه و کد اقتصادي
 •  ثبت نام ، تشکيل پرونده و تکميل اظهار نامه هاي ارزش افزوده
 •  دريافت شناسه ملي
 •  دريافت گواهي موقت ارزش افزوده
 •  تهيه و تنظيم اظهارنامه هاي مالياتي
 •  ارائه خدمات مشاوره اي در امور مالياتي
 •  تهيه لوايح و دفاعيه هاي مالياتي
 •  حضور در هيئت هاي حل اختلاف ماليات

انجام کلیه خدمات حقوقی و ثبتی که شامل :

 •  قراردادها
 •  تعيين نام جهت شرکت ها
 •  تاسيس شرکت
 •  دريافت شناسه ملي
 •  ثبت لوگو
 •  ثبت علائم تجاري
 •  تنظيم انواع صورتجلسات تخصصي ( تبديل شرکت ، تغيير نام ، تغيير آدرس ، تغيير موضوع ، انحلال شرکت (تصفيه ) ، نقل و انتقاي سهام ، افزايش و کاهش سرمايه ، ... )
 •  اخذ کارت بازرگاني
 •  دعاوي کيفري
 •  دعاوي ملکي
 •  دعاوي خانوادگي

مشاوره در امور کار و تامین اجتماعی :

 •  قوانين و مقررات تآمين اجتماعي
 •  قوانين و مقررات قرارداد هاي پيمانکاري مشمول قانون تآمين اجتماعي
 •  قوانين و مقررات مرتبط با قانون کار
 •  ابعاد حقوقي و قانوني قرارداد هاي کار ( فردي - جمعي )
 •  ارزيابي عملکرد کارکنان و روش هاي ايجاد انگيزه
 •  برنامه ريزي نيروي انساني
 •  مهارت هاي جذب و استخدام
 •  طبقه بندي مشاغل کارگري مشول قانون کار و قوانين ومقررات مربوطه
 •  مديريت مشارکتي و نظام پيشنهادها