پیرو بخشنامه شماره 200/10387 مورخ 91/05/18 سازمان امور مالیاتی کشور جهت ارسال اظهارنامه مالیاتی دریافت امضای الکترونیکی برای تمامی مودیان الزامی میباشد. لذا درصورت عدم دریافت یا نیاز به تمدید امضاء الکترونیکی ، قبل از تسلیم اظهارنامه مالیاتی ، امضاء الکترونیکی دریافت و یا تمدید گردد . مراحل دریافت و یا تمدید گواهی امضا الکترونیکی به شرح ذیل می باشد :

امضای الکترونیک

دستورالعمل،آیین نامه و توافقنامه گواهی امضای الکترونیکی